Usługi w zakresie prowadzenia pełnej księgowości (ksiąg rachunkowych)

  • opracowywanie planów kont oraz polityki rachunkowości
  • zapisy w księgach handlowych zgodnie z przyjęta polityką rachunkowości
  • sporządzanie bilansu i rachunku zysków i strat,
  • zmiany w kapitale i rachunek przepływów finansowych
  • tworzenie ewidencji analiyczne majątku trwałego
  • tworzenie ewidencji analitycznej rozrachunków
  • przygotowanie zestawień obrotów i sald
  • deklaracje VAT i VAT UE,